آدرس: ایران ، نیشابور ، جاده مشهد-نیشابور ، شهرک صنعتی خیام، نبش بهروری 3ساشه بیوپد + ویتامین ث

image

ساشه بیوپد + ویتامین ث

موارد مصرف:

تقـویت سیستم ایمنــی کودکــان کمک به کاهش ناراحتی های گوارشی شامل اسهال کمک به حفظ سـلامــــت کودکــان

اجزاء فرآورده در هر 1 میلی گرم:

پــودر لاکتوباسیلــوس رامنوسـوس cfu 10×5پــودر ویتامین ث 2 میلــی گـرم سایر ترکیبات: اینولین، مالتودکسترین، سدیم آسکوربات، ویتامین E، لسیتیـن، سـاکارز، مانیتـــول، سیلیکــون دی اکســـاید.

مکانیسم اثر:

پروبیوتیک ها گروهی از میکروارگانیسم ها، بـرای بهبـود سلامت می باشند، این محصـولات به بهبود فـلور طبیعی بـدن کمک می کنند.تحقیقات نشان داده است که لاکتوباسیلوس ها توانایی کاهش چسبنـدگی باکتریهای بیماریزا به دیــواره دستگاه گوارش و همچنـین کاهـش جایگیـری باکتـری بیماریزا در دیواره دستگاه گــوارش را دارند و از این طــریق در سلامت دستگاه گوارش موثر بوده و از بیماریهای آن جلوگیری می کنند. لاکتوباسیلوس هم چنین موجب ارتقای عملکرد دستگاه گوارش می شود.لاکتوباسیلوس فعــالیت ماکروفاژها و لــنفوسیت ها را تحـریک نموده و نیز تـولید اینتـرفرون آلفا را افزایش می دهد. هم چنین تولید سیتوکیـن را تعدیـل می کند. در افـزایش فعــالیت فـاگوسیتـوز در سلــولهای پلی موفونوکلئر و منــوسیت ها و سلـولهـای کشنـده تــومور سرطانی نیز نقــش دارد.

image
image
عوارض جانبی

در موارد انـدکی ناراحتــی گوارشی، درد شکــم و اسهال در نتیجه استفاده از فراورده های حاوی لاکتوباسیلوس وجـود دارد.ویتامین ث موجود در این فـراورده می تـواند منجـر به عـوارض گـوارشی نظیر التهـاب مری ، سـوزش معـده گردد.

تداخلات اثر:

داروهای آنتی بیوتیک با لاکتوباسیلوس موجود در این فراورده تــداخل اثر داشته و ممکن است اثربخشی لاکتوباسیلوس را کاهش دهند. رعایت حداقل دو ساعت فاصله زمـانی بین مصرف آنتی بیوتیک با این فــرآورده ضروری می باشد. استفاده از آنتــــی اکسیـــدان ها مانند ویتامین ث در طول شیمی درمانی می تواند فعالیت داروهای شیمی درمانی که تولیـد رادیکال های آزاد می کنند را کاهش دهد. ویتامین ث میتواند اثرات بیهوشی پنتوباربیتال را افزایش دهد.

هشدارها و منع مصرف:

در دوران بــــارداری و شیــردهـــی بـــــا احتــیـــــــاط مصــــــرف شــــــود. مصرف این فراورده را قبل از عمل جراحی گوارشی یا روده ای قطع نمایید. بیمـــاران دارای بیمــاریهــای نقـص ایمنــی این فـراورده را به دلیل حضور لـاکتـــوباسیـلـــــوس بـا احتیـــــاط یـا بـا نظــر پزشک معالـج مصـرف نمـایند. بیماران مبتلا به بیماری سندرم روده کوتاه این فراورده را به دلیـل حضـور لـاکتـــوباسیـلـــــوس بـا احتیـــــاط یـا بـا نظــر پزشک معالـج مصـرف نمـایند. فاصلـه بین مصرف این فـراورده و آنتی بیوتیـک هـا حداقل 2 ساعت باشد. بیماران مبتلا به سنگ کلیه ، دیابت و سرطـان در مصــرف این فـراورده به دلیل حضور ویتامین ث احتیاط کنند. بــــــرای کـودکـان زیــر یـک ســــــــال فقــط بـــا تجویز پزشک مصرف شود. این محصــول در کســـانی که مشکــل سیستـم ایمنـی دارند تنها در صورت مشورت با پزشک باید مصرف شود. از دسترس کودکان دور نگهداری کنید.بیش از مقدار توصیه شده مصـرف نشود.